23/11/2013

truyện thiền: chức danhtướng quân Kitagaki xin diện kiến ngài
Keichu tôi chẳng biết tướng quân là ai
thưa ngài xin cho Kitagaki được gặp
à ra ông, xin quá bộ vào đây

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP