10/11/2013

vinh quangtỳ kheo cười rất hiền lành
nói với đại chúng ngồi quanh đạo tràng
trong các chiến thắng vẻ vang
vinh quang nhất vẫn là hàng phục tâm

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP