02/11/2013

tiếc gìtiếc gì vừa cứng vừa thô
ai còn mang dép bác Hồ thời nay
cán bộ diện cốm mang giày
lời bác chúng bỏ ngoài tai lâu rồi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP