30/12/2013

bao giờ


Kim Jong Un

bao giờ bằng Bắc Triều Tiên
giết ai thì cứ giết liền thẳng tay
tàn bạo miễn củng cố ngai
lãnh tụ độc đảng độc tài thế thôi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP