22/12/2013

dân oanđâu đâu cũng thấy dân oan
khiếu kiện nhà nước bồi hoàn đất đai
bị cưỡng chiếm mất ruộng cày
luôn đất hương hỏa thì ai chẳng đòi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP