27/12/2013

rửa tai


Lê Thăng Long

anh muốn gia nhập Đảng ta
trong khi nhiều kẻ bỏ ra bên ngoài
nghe chuyện chẳng luận đúng sai
bạn tôi nói phải rửa tai của mình

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP