16/12/2013

tư cách


Poet - Dominique Dufour

sống từ ngày cha sinh mẹ đẻ
như mây trôi nước chảy lững lờ
không ngờ già thấy mình quá tệ
gạ đàn bà bằng mấy bài thơ

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP