13/06/2019

Hồng Kôngxem tin đàn áp Hồng Kông
tương lai đất nước ai còn ngủ mơ
Hồng Kông là một “đặc khu”
“đặc khu” ta sẽ giống như thế này!

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP