10/06/2019

ở hangcởi trần mặc mỗi quần đùi
bên sông hút thuốc nhìn trời mây bay
ở hang đâu nghĩ có ngày
chết đi an nghỉ thân này trong lăng

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP