29/06/2019

duyệt binhmặc áo lính Mỹ rộng thình
hai cháu tị nạn duyệt binh dàn chào
tương lai cổ áo đeo sao
tướng quân đội Mỹ cháu nào được thăng?

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP