26/06/2019

tưởng tiếc Phạm Toàn (1932-2019)đọc tin ông mất ngậm ngùi
mong Cánh Buồm (*) vẫn ra khơi kiên cường
xin thành kính thắp nén hương
tiễn nhà giáo với thiên lương lìa trần

(*) Nhóm làm sách giáo khoa Cánh Buồm

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP