17/06/2019

tiểu amcon cá ẩn náu sông ngòi
người tu cần phải có nơi tu hành
rần rần phật tử phát tâm
cúng dường tài lộc cất am cho thầy

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP