02/08/2019

đầy tớ!tâm nguyện tướng tham mưu là
vun đắp hữu nghị giữa ta với Tầu
bạn nói mỉa muốn bền lâu
cam thân hàng tướng đưa đầu chúng xoa!

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP