04/08/2019

bất lương!vừa ăn cướp vừa la làng
bản chất Trung Quốc rõ ràng bất lương
ta cần đàm phán đa phương
mới mong quốc tế hổ tương cho mình

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP