30/08/2019

Phạm Duytinh hoa âm nhạc Phạm Duy
lẫy lừng chẳng mấy ai bì tài danh
không bỏ miền Bắc vào Nam
theo Đảng có lẽ chỉ hàng văn công

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP