23/11/2008

bạc hãnh

sinh buổi sáng súc miệng bằng rượu
bình thản ngồi máy tính gõ thơ
nhà khóa cửa phone reo không nhắc
thấy mình sao bạc hãnh không ngờ

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP