04/11/2008

dửng dưng

chẳng buồn vui lý luận gì
giòng sông chảy mãi chảy đi không ngừng
quanh năm mắc bệnh dửng dưng
sông đâu cần biết ai từng tắm đâu

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP