27/11/2008

quên áo

ở tiệm ăn em về quên áo
anh giữ giùm úp mặt tìm hương
áo em hôm sau anh đã trả
nhưng hơi người em vẫn còn vương

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP