14/12/2012

ân tình


Prostitute - Eduart Manet

hắn kể mười năm sống trôi giạt
đâu cũng nhớ thương những bến bờ
nghèo xin gái điếm cho ngủ trọ
sáng thức ân tình trả bằng thơ

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP