28/12/2013

trả thẻxưa anh làm văn học cách mạng
bữa trước buồn tình trả thẻ đảng
bạn bè anh hỏi cớ làm sao
nói về già cần yên não trạng

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP