02/03/2019

tại bácxe chạy ngang lăng bác hồ
mà trăm không chịu ghé vô nghiêng mình
hai lúa nói bác hiển linh
trù nó với ủn điều đình hổng xong

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP