01/07/2019

ngoại giaolại chào Trump chẳng bắt tay
Phúc cười giả lả chiêu bài cầu thân
một thằng mục hạ vô nhân
thằng kia tư cách có phần hạ lưu

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP