14/06/2019

lý luận XHCNvài đô la “phí chia tay”
bằng bữa ăn sáng mấy ai than nhiều
quan chưa nói hết một điều
ăn xong rồi cũng đi tiêu ra ngoài

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP