27/07/2019

đánh Tàubàn chuyện chiến tranh biển Đông
lão bạn cười nói chẳng còn hồ nghi
đánh Tàu cái con khỉ gì
kiện còn chưa dám huống chi đương đầu

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP