21/07/2019

giặc Tàuvào thềm lục địa Việt Nam
khiêu khích với mục đích thăm dò dầu
mưu gian thủ đoạn hiểm sâu
đánh ngay đánh bật giặc Tầu xâm lăng!

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP