25/07/2019

đối địchgiặc tàu thép ta thuyền phao
vì ta không muốn chúng nao núng lòng
sợ bị bất ngờ tấn công
dù ta chỉ mắng chúng xong rồi về

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP