21/08/2019

be water!dạng hình sắc tướng đều không
lúc nước bị chặn, rẽ dòng thế thôi!
phù sa dân chủ đắp bồi
ai không cảm phục lòng người hồng kông

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP