17/08/2019

hò kéo nãodô ta, kéo não vượt đèo!
mặc bao nguy khó hiểm nghèo, dô ta!
dô ta, kéo não về nhà!
não nào phản động, bắt ra nhốt tù!

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP