04/11/2010

xác mùa lũxác người treo tạm trên cây
vì nước lũ vẫn dâng đầy khắp nơi
có ai hỏi với ông trời
chừng nào hết lũ cho người được chôn

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP