21/11/2010

ông giáo nóilưỡi bò liếm trọn biển Đông
giặc Hán phương bắc cuồng ngông thế à
quên xác chồng chất Đống Đa
lại ngu mưu chiếm sơn hà nước Nam

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP