27/11/2010

âm mưu?


(hình: BBC)

họ cho đào cột mốc biên giới
đem về trưng trong viện bảo tàng
để bảo tồn di tích lịch sử
hay phi tang chứng cớ phân gianh?

* sau khi xem trang ảnh Trung Quốc bảo tồn cột mốc biên giới trên BBC Tiếng Việt

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP