19/07/2008

cắc cớ

chàng: ai cũng đúng chẳng ai sai
nàng: nếu ai cũng đúng thì ai đúng nhiều

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP