09/07/2008

chạm

em áo sát nách tay trần
anh tay áo ngắn đi gần chạm nhau
da em mát rượi gì đâu
anh đi tay cứ làm sao chạm hoài

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP