23/10/2012

dưaem than hỏng một vại dưa
anh than tiếc một đời chưa ra gì
dưa khú thì đổ dưa đi
đời vô dụng biết làm chi với đời

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP