17/10/2012

hôm quachú bếp đến chỗ sư ngồi
sờ đầu sư hỏi đâu rồi tóc sư
xong nói Phật pháp huyền hư
tu bao kiếp nữa giống Như Lai hè

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP