29/10/2012

láchanh viết chậm nên lách cũng chậm
nhưng có lần anh lách rất nhanh
là đêm mẹ cấm đã đành
em vẫn mở cửa cho anh lách vào

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP