27/10/2012

không vuimang chậu lan ra nắng
nàng bất giác không vui khi thấy
hàng xóm cũng trồng lan

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP