14/03/2015

14 tháng 3tháng ba gió rít trường sa
như hồn tử sĩ gạc ma thét gào
đem thân xác lập hàng rào
bị trung quốc bắn đổ nhào xác thân

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP