22/03/2015

thủy mộliều thân ghe nhỏ vượt biên
bỏ quê bỏ xứ đi tìm tự do
ghe tròng trành dưới sóng xô
ai ngờ đáy biển là mồ mình đâu

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP