20/03/2015

thô lậuvào chùa lễ phật bao lần
lần nào cũng thấy nghiệp thân hồ đồ
lạy phật cung kính nam mô
càng niệm càng thấy tánh thô lậu mình

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP