24/08/2019

tình ngườibuổi trưa ông đi ăn cơm
dẫn thêm trẻ đói ngoài đường đãi ăn
gọi bill chủ nói không cần
tiệm tôi chẳng có hóa đơn tình người (*)

(*) Mượn ý fb Nga Bich Pham

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP