17/09/2019

dọn đường cho giặcđể Đảng và Nhà nước lo
dân không cần biết là do ai thầu
ngày mất nước chẳng còn lâu
nếu Đảng quyết định để Tàu thi công

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP