12/09/2019

xem tướnghọc lấy cái chữ chẳng lo
cách mạng cách miếc chi cho hại đời
mi có “mõm chuột” “mặt dơi”
nói theo tướng số là người ác gian!

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP