09/09/2019

thanh niên xhcnthanh niên chẳng mấy thiết tha
chính trị, các chú liệu mà lo toan
tổ chức trò chơi liên hoan
để “tránh nhạt Đảng khô Đoàn” (*) nghe chưa!

(*) Tổng bí thư CSVN: “Tránh nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị.”

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP