30/09/2019

lãnh đạo về lànggiữa đường biểu ngữ giăng ngang
mừng lãnh đạo đảng về làng thăm dân
để có ảnh đẹp báo đăng
cứ thong thả bước các quan… từ từ

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP