22/04/2009

blogger

mấy năm viết đấu tranh dân chủ
anh viết cần cù viết mê say
cô bạn hỏi có gì thúc đẩy
anh nói lòng tôi ruộng mới cày

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP