19/04/2009

người xưa

lâu mới gặp nhà thơ xứ nghệ
ngoài năm mươi vẫn đẹp mỹ miều
chồng chết mười năm không tái giá
nàng nói mình nước mắt màu rêu

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP