07/04/2009

ngu vương

mất mùa dân không có gạo ăn
sưu thuế nặng oán than trăm họ
đã không thương nghe tấu nịnh thần
vua sai chém đầu quan ngự sử

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP