06/04/2009

sợi bạc

năm mươi vẫn đẹp trang đài
khanh thoa chút phấn tiếc ngày xuân xanh
tóc râu ta bạc đã đành
sợi dưới cũng bạc sợ khanh chê già

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP