22/11/2010

tấm gương người buôn giótự treo blog mười lăm ngày
vì đưa tin vội chẳng may tin nhầm
cách anh hành xử thật tâm
phóng viên nhà nước phải thầm phục anh

* sau khi đọc bài treo blog 15 ngày do sai sót đưa tin của Người buôn gió trên blog của anh.

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP